EN DE IT PL DK FR SF PT BG ES

 

"ГРАЖДАНИ": РАЗВИТИЕ НА ГРАЖДАНСКИ УМЕНИЯ НА УЧЕНИЦИТЕ

Гражданската компетентност може да бъде определена като умения и желание за активно гражданско участие, основано на доверие в другите хора във всеки от контекстите на социалния живот: училище, местна общност, работно място, дейности за отдих и забавление. От индивидуална гледна точка, гражданските компетентности са средство за овластяване на индивида и осигуряване на индивида на мотивация, автономност и отговорност за контрол върху собствения живот, независимо от социалните условия, в които всеки индивид се намира. От социална гледна точка, гражданската компетентност помага за изграждане на социалния капител на обществото и подкрепя демокрацията, социалното и икономическо развитие. Заради значимостта им, Европейската комисия поставя гражданските компетентности в списъка с ключови компетентности (2006), които трябва да бъдат развивани и подкрепяни чрез Стратегията за „Учене през целия живот”. В частност всяка държава–членка на ЕС трябва да осигури начално образование и обучение на всички млади хора, което гарантира развитието на техните граждански компетентности. Следвайки препоръката на Комисията много държави-членки започнаха да включват развитието на гражданските компетентности в техните училищни програми.

 

Проектът ГРАЖДАНИ се стреми да подкрепи тази тенденция като изработи Наръчник за развитие на граждански компетентности при учениците, предназначен за учители. Проектът започна през януари 2011 г. и ще продължи до края на 2012 г. Консорциумът се състои от 4 основни партньори (педагогически факултети на висши учебни заведения и две организации, чиято мисия подкрепа на училищата за повишаване на качеството на образованието) заедно с десет училища, които ще пилотират Наръчника.

В последните месеци вече се състояха и първите проектни срещи. На 12 и 13 април тази година в италианския град Емполи се проведе срещата, даваща старт на проекта, където представители на петте главни организации имаха възможност да се запознаят, да обсъдят развитието на проекта, работния график и най-подходящия метод на работа. Следващата среща бе виртуална и се състоя на 24 май 2011.

 

Проектът ще позволи на партньорите да споделят различните си експертизи в областта на гражданската компетентност и да обогатят практиките отвъд опита от вече съществуващите практики в тяхната собствена страна. Наръчникът ще отчете и ще се съобрази с културните различия между партньорските страни, защото ще бъде произведен, пилотиран и апробиран с равностойното участие на експерти, учители и ученици от всяка от страните. Пилотната фаза ще продължи до края на декември 2011г.  С цел неговото приложение на европейско ниво през 2012 г., след валидирането Наръчникът ще бъде преведен на още 5 европейски езика и директно популяризиран, благодарение на Хелпдекс, в който участват над 1500 учители и други заинтересувани страни и ще бъде използван от други 35 училища в Европа. Виртуален ресурсен център за граждански компетентности ще бъде създаден, развит и поддържан след края на проекта.

 

Наръчник за развитие на граждански компетентности при учениците е предназначен за учители и се основава на активни дидактически подходи. 50 методически разработки (планове за уроци) ще бъдат използвани  в преподаването на ученици над 14 годишна възраст. Благодарение на подробни планове за разпространение и експлоатация Наръчникът ще бъде представен и предоставен на учители и заинтересувани страни (училища, организации обучаващи учители, учителски асоциации, политици, граждански активисти, неправителствени организации) в европейски мащаб. Повече от 1500 учители и други заинтересувани страни ще бъдат информирани за Наръчника и близо 3000 ученици (400 при тестването и още 1400 при приложението му) и 100 учители (20 при тестването и 70 при прилагането) ще използват Наръчника. Партньорите очакват значителни резултати и въздействие на проекта.

 

www.asev.it
This project has been funded with support from the European Commission.
This publication [communication] reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
www.asev.itwww.viauc.comwww.paideiafoundation.orgwww.swspiz.pl
u0zb1c - 2xefqw - mnlfdl - 54dpo5 - kfb92r - u72f6t - pkm32l - eb8h7j