EN DE IT PL DK FR SF PT BG ES

 

O PROJEKCIE

Kompetencje obywatelskie są definiowane jako „zdolność do efektywnego zaangażowania, wraz z innymi ludźmi, w działania publiczne, wykazywania solidarności i zainteresowania rozwiązywaniem problemów stojących przed lokalnymi i szerszymi społecznościami”. Z indywidualnego punktu widzenia, kompetencje obywatelskie są narzędziem wzmacniającym siłę jednostki i dającym jej motywację, autonomię i odpowiedzialność w kierowaniu własnym życiem, niezależnie od sytuacji społecznej, w jakiej aktualnie się znajduje. Ze społecznego punktu wiedzenia kompetencje obywatelskie pomagają budować kapitał społeczny, wzmacniać demokrację i społeczno-ekonomiczny rozwój. Komisja Europejska (2006) umieściła kompetencje obywatelskie na liście kompetencji kluczowych, które znalazły się w strategii rozwoju Kształcenia Ustawicznego UE. Każde państwo członkowskie UE powinno zapewnić edukację oraz szkolenia z tej tematyki wszystkim młodym ludziom, aby przyczynić się do rozwoju tych kompetencji. Zgodnie z tym zaleceniem wiele państw członkowskich rozpoczęło włączanie nauczania kompetencji obywatelskich do szkolnych programów nauczania.

 

Projekt CIVICO ma na celu włączenie się w wyżej opisany trend poprzez stworzenie Podręcznika rozwijającego kompetencje obywatelskie uczniów 14+. Projekt rozpoczął się w styczniu 2011 roku i będzie kontynuowany do końca 2012 roku. Konsorcjum składa się z 4 głównym instytucji (Wydziały Pedagogiczne 2 uniwersytetów oraz 2 instytucje zajmujące się podnoszeniem jakości edukacji) plus 10 szkół, które będą pilotować Podręcznik. Odbyło się już pierwsze spotkanie projektowe, w Empoli (Włochy ) w dniach 12-13 kwietnia 2011. Partnerzy mieli okazję poznać się, przedyskutować realizację projektu oraz zaplanować dalsze działania i metody pracy. Następne spotkanie było już wirtualne, odbyło się 24 maja.

 

W projekcie CIVICO partnerzy będą mieli okazję podzielić się swoimi dotychczasowymi, bardzo różnorodnymi, doświadczeniami na temat nauczania kompetencji obywatelskich oraz skorzystać z różnych rozwiązań wprowadzonych do tej pory w krajach partnerskich. Każdy z partnerów stworzy 10 scenariuszy lekcji, w ten sposób powstanie pierwsza wersja Podręcznika, która zostanie poddana testowi pilotażowemu nauczycieli i uczniów w 5 krajach. W czasie tworzenia Podręcznika będą brane pod uwagę różnice kulturowe występujące w krajach partnerskich. Faza pilotażowa będzie trwała do grudnia 2011. Aby zapewnić wykorzystanie Podręcznika na poziomie europejskim, będzie on promowany po przetłumaczeniu na 5 języków narodowych poprzez  internetowy FAQ (planujemy w ten sposób dotrzeć do 1500 nauczycieli w co najmniej 35 szkołach z całej Europy). Wirtualne Centrum Kompetencji Obywatelskich będzie rozwijane również po zakończeniu projektu.

 

Podręczniki rozwijający kompetencje obywatelskie uczniów 14+  będzie  adresowany  do europejskich  nauczycieli i będzie wykorzystywał aktywne (praktyczne) rozwiązania dydaktyczne. Scenariusze lekcyjne (w liczbie 50)  będą mogły być wykorzystywane na lekcjach w gimnazjum i liceum. Podręcznik będzie promowany wśród europejskich nauczycieli i innych zainteresowanych ( np. szkoły, organizacje kształcące nauczycieli , dyrektorzy szkół , stowarzyszenia nauczycielskie, badacze, organizacje pozarządowe)
Co najmniej 1500 nauczycieli i innych osób zainteresowanych zostanie poinformowanych o powstaniu Podręcznika  i około 3000 uczniów będzie miało okazję z niego skorzystać.

 

www.asev.it
This project has been funded with support from the European Commission.
This publication [communication] reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
www.asev.itwww.viauc.comwww.paideiafoundation.orgwww.swspiz.pl
u0zb1c - 2xefqw - mnlfdl - 54dpo5 - kfb92r - u72f6t - pkm32l - eb8h7j